جزییات انتشار تاکسونومی رایانش ابری ایران – نگارش ۳

جزییات انتشار تاکسونومی رایانش ابری ایران – نگارش ۳

در نسخه سوم تاکسونومی رایانش ابری ایران بیش از ۱۰۰ سرویس ابری معرفی شده است. آمار توزیع سرویس های شناسایی شده در حال حاضر بصورت زیر می باشد که بیشترین…

ادامه مطلب