کیفیت سرویس، چالش اصلی پذیرش رایانش ابری در کشور

کیفیت سرویس، چالش اصلی پذیرش رایانش ابری در کشور

جامعه رایانش ابری بصورت منظم در سطح کشور رویدادهایی را برگزار میکند تا ضمن فراهم کردن بستری برای شبکه سازی بین افراد و گروه های فعال در این صنعت، بررسی…

ادامه مطلب