سیاست های کلان جامعه آزاد رایانش ابری ایران (نسخه اولیه)

سیاست های کلان جامعه آزاد رایانش ابری ایران (نسخه اولیه)

این صفحه جهت تدوین سیاست های کلان جامعه آزاد رایانش ابری ایران ایجاد شده است. تاریخچه در خصوص رایانش ابری، فعالیت های ترویجی متعددی صورت گرفته است که از مهمترین…

ادامه مطلب