ارایه تئوری جدید در حوزه تکینگی فناوری

ارایه تئوری جدید در حوزه تکینگی فناوری

تکینگی یک پدیده چند بعدی است و میتواند متناسب با پیشرفت فناوری در ابعاد مختلف به وقوع بپیوندند. در هر بعدی که تفاوت بین جهان عادی و فراجهان تشخیص داده نشود، تکینگی مقطعی رخ خواهد داد و وقتی در همه ابعاد فراگیر شود، تکینگی کامل به وقوع خواهد پیوست.

ادامه مطلب