برنامه FASTER (مدیریت تحقیقات و آموزش حوزه علوم و فناوری در ایالات متحده آمریکا)

FASTER عنوان برنامه ای است که در دولت فدرال آمریکا برای تسریع در مدیریت تحقیقات و آموزش حوزه علوم و فناوری در حال اجرا است. شروع این برنامه بطور رسمی…

ادامه مطلب

خبرنامه هفتگی جامعه آزاد رایانش ابری ایران – ۲۲ الی ۲۸ شهریور ۹۳

رویدادهای پیش رو جلسه نوزدهم جامعه آزاد رایانش ابری ایران – سه شنبه ۱ مهر ۹۳ (موبایل و رایانش ابری) جلسه بیستم جامعه آزاد رایانش ابری ایران، (پیشنهاد ارایه فنی)…

ادامه مطلب

خبرنامه هفتگی جامعه آزاد رایانش ابری ایران – ۱۵ الی ۲۱ شهریور ۹۳

رویدادهای پیش رو جلسه ۱۹ جامعه آزاد رایانش ابری ایران (رایانش سیار) موضوعات دلخواه خود را جهت ارایه پیشنهاد دهید   گزارش رویداد های قبلی جلسه هجدهم جامعه آزاد رایانش…

ادامه مطلب